ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರಮ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ!ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹50,000 ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ ! ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Karnataka shram Shakthi yojana

ಪರಿಚಯ (Introduction) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯ (Religious Minority Community) ಗಳ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು (Entrepreneurship) ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ₹50,000/- ರವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು 4% ಬಡ್ಡಿದರ (Interest Rate)ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 50% ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. karnataka shrama … Read more