ಕೇವಲ ₹45 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯಿರಿ! ಎಲ್ಐಸಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ!ಈ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!

Lic new scheme

ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ (LIC) ಜೀವನ ಆನಂದ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಕೇವಲ ದಿನಕ್ಕೆ ₹45 ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು 15 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 15 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಜೀವನ ಆನಂದ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜೀವನ ಆನಂದ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಜೀವನ … Read more